Ceník

Registrace čtenáře

zdarma

Půjčování knih

zdarma

Internet

zdarma

Knihovní řád - výtah

 • Čtenářem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 • Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.
 • Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.
 • Ztrátu a poškození průkazu je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.
 • Knihovna je dostupná čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z příruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.
 • Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.
 • Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.
 • Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.
 • Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení.
 • Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.
 • Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.

Internetový řád

Pravidla pro využívání internetových služeb.

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně, dále je zakázáno instalovat na počítač jakékoliv jiné programy.

3. Uživatelům je zakázán přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.

4. Uživatel je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

7. Uživatel je povinen respektovat Všeobecné zásady práce s výpočetní technikou a internetem